View of the Parthenon on the Athenian Acropolis, from the Propyleae.

The Parthenon is the temple to the city goddess Pallas Athena Parthenos on the Athenian Acropolis.