Old bridge in Chao-Chow-Fu, Guangdong, China.

Guangji Bridge (Chaozhou). Kwangtung province, China.